• na skróty: przejdź do spisu ośrodków

• Jesteś tutaj: strona główna > strona główna ośrodka > Oferta - kursy
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Ustroń Oferta - kursy

Wykaz szkoleń prowadzonych przez ośrodek:

OKZ USTROŃ
Stawowa 3
43-450 Ustroń
tel.: 33 854 33 00
e-mail: ustron@zdz.katowice.pl


Nazwa Cel Liczba godzin Cena [zł] Planowana data rozpoczęcia
Kasjer walutowo-złotowy Kursanci zostaną zapoznani z rodzajami znaków pieniężnych, zgadnieniami prawnymi związanymi z pracą kasjera oraz zadaniami i odpowiedzialnością kasjera. Wymagania stawiane kandydatom to: wykształcenie średnie, zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 24 600 2014-10-23
Wizażysta - stylista Przyuczenie słuchaczy do wykonywania różnych makijaży oraz stylizacji ubioru w szerokim zakresie. Słuchacze nabedą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: analizy kolorystycznej; sposobów przygotowania skóry w celu wykonania makijażu; akcesoriów kosmetycznych; rodzajów makijażu i sposobów ich wykonania; stylizacji fryzur; oraz stylizacji ubioru. 123 850 2014-10-23
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z możliwościami wykorzystania technologii informacji i komunikacji w uczeniu się i działalności zawodowej oraz kształtowanie podstawowych umiejętności wykorzystania programów użytkowych. Podczas kursu kształtowane są także umiejętności posługiwania się lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania i gromadzenia danych. Uczestnicy kursu nie będący uczniami lub studentami powinni mieć co najmniej wykształcenie średnie. 44 350 2014-10-27
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 160 1700 2014-10-27
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych Nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych. 8 150 2014-10-27
Obsługa podestów ruchomych Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu w zakresie obsługi podestów ruchomych. Szkolenie podzielone jest na trzy kategorie: Kategoria IIIP - do obsługi podestów ruchomych przewoźnych i stacjonarnych (30 godzin), Kategoria IIP - do obsługi podestów ruchomych wiszących stacjonarnych i wiszących przejezdnych (56 godzin), Kategoria IP - do obsługi podestów ruchomych samojezdnych (osoby obsługujące podesty ruchome samojezdne zainstalowane na podwoziach dostosowanych do poruszania się po drogach publicznych powinny posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii) (34 godziny). Słuchacze nabędą wiedzę dot.: budowy i działania podestów ruchomych, przepisów i zasad związanych z obsługą tychże podestów, przepisów dozoru technicznego, przepisów bhp w zakresie ogólnym oraz związanych z obsługą podestów ruchomych. Wśród umiejętności pozyskanych przez słuchaczy wymienia się: prawidłową obsługę podestów ruchomych, prawidłową reakcję w razie awarii podestu ruchomego, postępowanie zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz ppoż. Po zakończeniu szkolenia odbędzie się egzamin przed Komisją UDT,TDT lub WDT. 35 500 2014-10-27
Obsługa komputera Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z: - podstawami obsługi komputera; - przetwarzaniem tekstów; - pracą z arkuszem kalkulacyjnym; - pracą w programie Power Point - usługami w sieci Internet. 40 350 2014-10-27
Opiekun/ka Kandydaci powinni mieć wykształcenie conajmniej średnie oraz pełną psychiczną i fizyczną sprawność. W przypadku osób deklarujących chęć pracy z osobami chorymi psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym, niezbędny jest minimum roczny staż w zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiadomości i wyrobienia umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekunki w jednej z poniższych specjalności: 1) Usługi pielęgnacyjne - 29 godz., 2) Usługi gospodarcze - 22 godz., 3) Usługi gospodarcze dla osób upośledzonych - 26 godz., 4) Usługi gospodarcze dla osób chorych psychicznie - 26 godz. 55 700 2014-10-27
Kucharz Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: planowania produkcji; surowców gastronomicznych; maszyn i urządzeń gastronomicznych; obróbki wstępnej surowców; technik sporządzania dań podstawowych, dań głównych i przekąsek; wypieku ciast; sporządzania deserów i napojów; sporządzanie potraw specjalistycznych; ekspedycji wyrobów kulinarnych. 100 1000 2014-10-27
Obsługa wyciągów narciarskich Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji wyciągów narciarskich. Celem szkolenia jest również przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn.zm.). 37 500 2014-10-28
Masażysta Poznanie zasad i nabycie uimiejetności masażu: klasycznego, segmentarnego, limfatycznego oraz przyrządowego; pomoc doraźna; kinezyterapia; fizykoterapia; masaż sportowy i leczniczy. 230 1600 2014-10-28
Język czeski Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy za granicą. Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia związane m. in. z: tworzeniem podstaw wymowy, słownictwem, gramatyką i pisownią z wykorzystaniem potocznych zwrotów i najprostszych struktur języka czeskiego, poszukiwaniem pracy za granicą (przygotowaniem CV i listu motywacyjnego, nawiązywaniem kontaktów, rozmową dotyczącą warunków zatrudnienia i podpisania umowy o pracę). Słuchacze nabędą również wiedzę i umiejętności dotyczące np. rozmowy z klientem, kolegą, przełożonym oraz podstawowych elementów negocjacji biznesowych. 160 1200 2014-10-30
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników seminarium z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku. 17 450 2014-10-30
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców autobusów i ciężarówek Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska. Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię. 70 750 2014-10-30
Pracownik administracyjno-biurowy Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: obsługi urządzeń biurowych takich jak fax, komputer, ksero; kontaktów z klientami; zasadami prowadzenia korespondencji; oraz psychologicznymi aspektami pracy na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego. 116 900 2014-10-30
Nordic Walking Celem kursu jest: zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą aktywności ruchowej; kształtowanie umiejętności prawidłowego chodzenia z kijami, a także kształtowanie umiejętności korzystania z Nordic Walking w celu rekreacji, rehabilitacji bądź sportu Kurs przeznaczony jest dla każdej osoby chcącej zaznajomić się z techniką Nordic Walking na poziomie podstawowym. Podczas kursu kładziony jest nacisk na praktykę treningową ukierunkowaną na najbardziej efektywną technikę Nordic Walking. 8 200 2014-10-30
Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży Przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęc; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku. Wymagania stawiane kandydatom: - ukończone 18 lat; - wykształcenie conajmniej średnie. 36 250 2014-10-30
Pierwsza pomoc przedmedyczna Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach. 8 100 2014-10-31
Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska. Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię. 35 350 2014-11-06
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku. 25 550 2014-11-10
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.). 25 500 2014-11-12
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej. Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień. 25 500 2014-11-13
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. UWAGA: Kurs może być organizowany w formie e-learningu. 80 750 2014-11-17
Prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C. Uczestnicy zapoznają się z przepisami ruchu drogowego, zasadami przewozu osób lub ładunku, sposobami zabezpieczenia ładunku, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu, kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Inne informacje: Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, a także orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest również posiadanie zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo posiadane prawa jazdy kategorii B. 50 2100 2014-11-17
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z: obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; organizacją pracy i zakresem obowiązków służ specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych. 45 900 2014-11-17
Kierowca operator wózków jezdniowych Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W zależności od kategorii wydawanego zaświadczenia program szkolenia przewiduje: - wózki unoszące - 6 godzin, w tym 1 godzina zajęć praktycznych; - wózki naładowne i ciągnikowe - 12 godzin, w tym 2 godziny zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane - 24 godzin, w tym 4 godziny zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych - 43 godziny, w tym 10 godzin zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe specjalizowane - 58 godzin, w tym 20 godzin zajęć praktycznych. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT. 43 650 2014-11-20
Bukieciarz / Florysta Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce (m.in. ślubnej, żałobnej, okolicznościowych dekoracji roślinnych). Zaznajomienie się m.in. z fizjologią i anatomią roślin, asortymentem roślinnym oraz sposobem ich utrwalania. 112 1400 2014-11-20
Szkolenia okresowe bhp Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Szkolenia te przeznaczone są dla: – pracowników administracyjno – biurowych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracowników na stanowiskach robotniczych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); - pracowników inżynieryjno technicznych (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); – pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć). 8 80 2014-11-20
Manicure/pedicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci (specjalność do wyboru) Program kursu obejmuje zajęcia z zakresu anatomii stopy i dłoni, dermatologicznych schorzeń dłoni, stóp i paznokci, zasad manicuru i pedicuru kosmetycznego, biologicznego i leczniczego, metod przedłużania paznokci, a także zdobnictwa paznokci 90 950 2014-11-20
Prawo jazdy kategorii B Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B(samochód osobowy). Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, zasady przewozu osób lub ładunku, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Inne informacje: W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, która posiada przepisami wymagany wiek, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia. 60 1350 2014-11-24
Księgowość wspomagana komputerem Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo - księgowych poprzez: - przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych; - zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego; - opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 115 1100 2014-11-24
Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. C lecz nie ukończyły 21 lat oraz dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. D lecz nie ukończyły 23 lat. Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska. Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię. 280 4100 2014-11-25
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska. Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię. 35 500 2014-11-25
Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 21 lat i posiadają prawo jazdy kat. C lub ukończyły 23 lata i posiadają prawo jazdy kat. D. Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska. Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię. 140 2900 2014-11-25
Język migowy Zapoznanie słuchaczy z ogólną problematyką głuchoty, w tym: sposobami pozrozumiewania się, zatrudniania oraz edukacji i młodzieży; polskim alfabetem palcowym; znakami liczebników głównych i szczegółowych. Poznanie przez słuchaczy ok. 300 haseł - znaków ideograficznych, przy pomocy których będą potrafili: porozumiewać się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi; pomogać w załatwianiu prostych spraw nie wymagających wszechstronnego migania; inaczej sformułować wypowiedź, gdy zauważą, że nie zostali zrozumiani przez osobę głuchą; poradzić sobie, gdy nie zrozumieją migania osoby głuchej. 45 800 2014-11-27