• na skróty: przejdź do spisu ośrodków

• Jesteś tutaj: strona główna > strona główna ośrodka > Oferta - kursy
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Ustroń Oferta - kursy

Wykaz szkoleń prowadzonych przez ośrodek:

OKZ USTROŃ
Stawowa 3
43-450 Ustroń
tel.: 33 854 33 00
e-mail: ustron@zdz.katowice.pl


Nazwa Cel Liczba godzin Cena [zł] Planowana data rozpoczęcia
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców autobusów i ciężarówek Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska. Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię. 70 750 2014-10-30
Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych. Przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz.U.Nr 54, poz.348 z późń.zm.). 25 500 2014-11-12
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV lub/i powyżej. Liczba godzin kursu uzależniona jest od rodzaju uprawnień. 25 500 2014-11-13
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych Nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych. 8 150 2014-11-17
Szkolenie okresowe dla kierowców autobusów i ciężarówek Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska. Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię. 35 350 2014-11-17
Prawo jazdy kategorii C (samochód ciężarowy) Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii C. Uczestnicy zapoznają się z przepisami ruchu drogowego, zasadami przewozu osób lub ładunku, sposobami zabezpieczenia ładunku, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu, kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Inne informacje: Uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, a także orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest również posiadanie zaświadczenia o uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B albo posiadane prawa jazdy kategorii B. 50 2100 2014-11-17
Pracownik do spraw kadrowych i płacowych Celem kursu jest praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z: obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; organizacją pracy i zakresem obowiązków służ specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych. 45 900 2014-11-17
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących pełnić funkcje instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. UWAGA: Kurs może być organizowany w formie e-learningu. 80 750 2014-11-17
Kierowca operator wózków jezdniowych Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W zależności od kategorii wydawanego zaświadczenia program szkolenia przewiduje: - wózki unoszące - 6 godzin, w tym 1 godzina zajęć praktycznych; - wózki naładowne i ciągnikowe - 12 godzin, w tym 2 godziny zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane - 24 godzin, w tym 4 godziny zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych - 43 godziny, w tym 10 godzin zajęć praktycznych; - wózki podnośnikowe specjalizowane - 58 godzin, w tym 20 godzin zajęć praktycznych. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT. 43 650 2014-11-20
Szkolenia okresowe bhp Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. Szkolenia te przeznaczone są dla: – pracowników administracyjno – biurowych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracowników na stanowiskach robotniczych (szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć); – pracodawców i innych osób kierujących pracownikami (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); - pracowników inżynieryjno technicznych (szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć); – pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć). 8 80 2014-11-20
Bukieciarz / Florysta Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania kompozycji roślinnych o różnej tematyce (m.in. ślubnej, żałobnej, okolicznościowych dekoracji roślinnych). Zaznajomienie się m.in. z fizjologią i anatomią roślin, asortymentem roślinnym oraz sposobem ich utrwalania. 112 1400 2014-11-20
Manicure/pedicure oraz przedłużanie i stylizacja paznokci (specjalność do wyboru) Program kursu obejmuje zajęcia z zakresu anatomii stopy i dłoni, dermatologicznych schorzeń dłoni, stóp i paznokci, zasad manicuru i pedicuru kosmetycznego, biologicznego i leczniczego, metod przedłużania paznokci, a także zdobnictwa paznokci 90 950 2014-11-20
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku. 25 550 2014-11-21
Prawo jazdy kategorii B Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B(samochód osobowy). Uczestnicy kursu poznają przepisy ruchu drogowego, zasady przewozu osób lub ładunku, nabędą umiejętności obsługi mechanizmów pojazdu i kierowania pojazdem oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Inne informacje: W szkoleniu kandydatów na kierowców może brać udział osoba, która posiada przepisami wymagany wiek, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia. 60 1350 2014-11-24
Wizażysta - stylista Przyuczenie słuchaczy do wykonywania różnych makijaży oraz stylizacji ubioru w szerokim zakresie. Słuchacze nabedą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in.: analizy kolorystycznej; sposobów przygotowania skóry w celu wykonania makijażu; akcesoriów kosmetycznych; rodzajów makijażu i sposobów ich wykonania; stylizacji fryzur; oraz stylizacji ubioru. 123 850 2014-11-24
Język czeski Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pracy za granicą. Podczas szkolenia omawiane będą zagadnienia związane m. in. z: tworzeniem podstaw wymowy, słownictwem, gramatyką i pisownią z wykorzystaniem potocznych zwrotów i najprostszych struktur języka czeskiego, poszukiwaniem pracy za granicą (przygotowaniem CV i listu motywacyjnego, nawiązywaniem kontaktów, rozmową dotyczącą warunków zatrudnienia i podpisania umowy o pracę). Słuchacze nabędą również wiedzę i umiejętności dotyczące np. rozmowy z klientem, kolegą, przełożonym oraz podstawowych elementów negocjacji biznesowych. 160 1200 2014-11-24
Księgowość wspomagana komputerem Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pracy w służbach finansowo - księgowych poprzez: - przyswojenie wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz przepisów podatkowych; - zdobycie praktycznych umiejętności posługiwania się komputerem oraz wykorzystania wybranych funkcji pakietu MS Office w pracy księgowego; - opanowanie obsługi komputerowego programu do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 115 1100 2014-11-24
Kwalifikacja wstępna dla kierowców autobusów i ciężarówek Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. C lecz nie ukończyły 21 lat oraz dla osób, które posiadają prawo jazdy kat. D lecz nie ukończyły 23 lat. Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska. Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię. 280 4100 2014-11-25
Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 21 lat i posiadają prawo jazdy kat. C lub ukończyły 23 lata i posiadają prawo jazdy kat. D. Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska. Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię. 140 2900 2014-11-25
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla kierowców autobusów i ciężarówek Celem szkolenia jest poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska. Założonym efektem działań szkoleniowych jest rozwój defensywnej jazdy oraz nabycie umiejętności przewidywania zagrożeń i zwracania uwagi na innych uczestników ruchu drogowego. Istotną treścią nauczania jest racjonalne zużycie paliwa mające istotny wpływ na ekologię i ekonomię. 35 500 2014-11-25
Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży Przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęc; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku. Wymagania stawiane kandydatom: - ukończone 18 lat; - wykształcenie conajmniej średnie. 36 250 2014-11-25
Obsługa wyciągów narciarskich Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej i prawidłowej technologicznie eksploatacji wyciągów narciarskich. Celem szkolenia jest również przygotowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach Terenowych Transportowego Dozoru Technicznego, dla uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U.Nr 79, poz. 849 z późn.zm.). 37 500 2014-11-25
Pierwsza pomoc przedmedyczna Celem kursu jest poznanie przez słuchaczy podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, a w szczególności: zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi; przygotowanie teoretyczne z zakresu udzielania pomocy osobom poszkodowanym; nabycie praktycznych umiejętności ratowania życia w różnych sytuacjach. 8 100 2014-11-25
Obsługa komputera Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z: - podstawami obsługi komputera; - przetwarzaniem tekstów; - pracą z arkuszem kalkulacyjnym; - pracą w programie Power Point - usługami w sieci Internet. 35 350 2014-11-27
Opiekun/ka Kandydaci powinni mieć wykształcenie conajmniej średnie oraz pełną psychiczną i fizyczną sprawność. W przypadku osób deklarujących chęć pracy z osobami chorymi psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym, niezbędny jest minimum roczny staż w zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom wiadomości i wyrobienia umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekunki w jednej z poniższych specjalności: 1) Usługi pielęgnacyjne - 29 godz., 2) Usługi gospodarcze - 22 godz., 3) Usługi gospodarcze dla osób upośledzonych - 26 godz., 4) Usługi gospodarcze dla osób chorych psychicznie - 26 godz. 55 700 2014-11-27
Kucharz Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników kursu z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: planowania produkcji; surowców gastronomicznych; maszyn i urządzeń gastronomicznych; obróbki wstępnej surowców; technik sporządzania dań podstawowych, dań głównych i przekąsek; wypieku ciast; sporządzania deserów i napojów; sporządzanie potraw specjalistycznych; ekspedycji wyrobów kulinarnych. 100 1000 2014-11-27
Język migowy Zapoznanie słuchaczy z ogólną problematyką głuchoty, w tym: sposobami pozrozumiewania się, zatrudniania oraz edukacji i młodzieży; polskim alfabetem palcowym; znakami liczebników głównych i szczegółowych. Poznanie przez słuchaczy ok. 300 haseł - znaków ideograficznych, przy pomocy których będą potrafili: porozumiewać się z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi; pomogać w załatwianiu prostych spraw nie wymagających wszechstronnego migania; inaczej sformułować wypowiedź, gdy zauważą, że nie zostali zrozumiani przez osobę głuchą; poradzić sobie, gdy nie zrozumieją migania osoby głuchej. 45 800 2014-11-27
Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Uczestnicy zajęć zapoznani zostaną z możliwościami wykorzystania technologii informacji i komunikacji w uczeniu się i działalności zawodowej oraz kształtowanie podstawowych umiejętności wykorzystania programów użytkowych. Podczas kursu kształtowane są także umiejętności posługiwania się lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi, zwłaszcza w zakresie pozyskiwania i gromadzenia danych. Uczestnicy kursu nie będący uczniami lub studentami powinni mieć co najmniej wykształcenie średnie. 44 350 2014-11-27
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Kurs realizowany jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 59/2011 z dnia 23 września 2011 r. 160 1700 2014-11-27
Kasjer walutowo-złotowy Kursanci zostaną zapoznani z rodzajami znaków pieniężnych, zgadnieniami prawnymi związanymi z pracą kasjera oraz zadaniami i odpowiedzialnością kasjera. Wymagania stawiane kandydatom to: wykształcenie średnie, zdolność do czynności prawnych, niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 24 600 2014-11-28
Masażysta Poznanie zasad i nabycie uimiejetności masażu: klasycznego, segmentarnego, limfatycznego oraz przyrządowego; pomoc doraźna; kinezyterapia; fizykoterapia; masaż sportowy i leczniczy. 230 1600 2014-11-28
Nordic Walking Celem kursu jest: zapoznanie słuchaczy z nowoczesną formą aktywności ruchowej; kształtowanie umiejętności prawidłowego chodzenia z kijami, a także kształtowanie umiejętności korzystania z Nordic Walking w celu rekreacji, rehabilitacji bądź sportu Kurs przeznaczony jest dla każdej osoby chcącej zaznajomić się z techniką Nordic Walking na poziomie podstawowym. Podczas kursu kładziony jest nacisk na praktykę treningową ukierunkowaną na najbardziej efektywną technikę Nordic Walking. 8 200 2014-11-28
Pracownik administracyjno-biurowy Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi m.in.: obsługi urządzeń biurowych takich jak fax, komputer, ksero; kontaktów z klientami; zasadami prowadzenia korespondencji; oraz psychologicznymi aspektami pracy na stanowisku pracownika administracyjno-biurowego. 116 900 2014-11-28
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników seminarium z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku. 17 450 2014-11-28