Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ustroniu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Rozpoczęcie 26.03.2018r.

14.03.2018

Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

Kandydaci na kurs pedagogiczny dla instruktorów pnz powinni posiadać:

-  co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, lub

-   świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

-  świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

-  dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Ponadto w pracy instruktora pnz przydatne będą takie cechy psychofizyczne jak:

-       zainteresowania humanistyczne i społeczne,

-       zdolności organizacyjne,

-       odpowiedzialność, uczciwość, rzetelność, spostrzegawczość,

-       dobra pamięć wzrokowa i faktograficzna,

-       umiejętność samodzielnego myślenia i działania,

-       myślenie logiczne.

 

                                           Planowane rozpoczęcie: 26.03.2018                     

Czas trwania kursu: 80 godzin

Cena: 800 zł

                                             

 

Złoszenia prosimy kierować pod nr tel.: 33 854 33 00, kom.: 697 818 742 lub drogą e-mailową: ustron@zdz.katowice.pl