Kurs kadry, płace.

17.09.2017

Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej pracy w działach kadrowo-płacowych przedsiębiorstw i instytucji.

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem systemu PŁATNIK.

   Po ukończeniu kursu słuchacze powinni posiadać wiedzę z zakresu:

• szczegółowego zapoznania się z najważniejszymi zagadnieniami pojawiającymi się w relacjach pracodawca – pracownik;

• przepisów prawa pracy i przepisów podatkowych oraz ZUS;

• zagadnień z zakresu sporządzania list płac i prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

• form i rodzajów zatrudnienia i potrafi wskazać różnice (umowy o prace, umowy cywilno – prawne;

• podstawowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu;

• ustalania podstaw wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

• zasad podlegania do ubezpieczeń w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczenia; Po ukończeniu kursu słuchacze powinni posiadać umiejętności praktyczne z zakresu:

• stosowania przepisów i ich interpretacji w zakresie zagadnień kadrowo – płacowych;

• obsługi programów komputerowych związanych z zagadnieniami kadrowo-płacowymi - program Płatnik;

• obliczania wymiaru urlopu;

• obliczania wynagrodzeń: wysokość składek, należny podatek, wynagrodzenie urlopowe;

• wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz z tytułu podróży służbowych;

• sporządzania deklaracji skarbowych: PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8AR; Wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych: - rzutnik multimedialny; -

Absolwenci kursu otrzymują: zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie § 18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622). Za dodatkową opłatą można uzyskać certyfikat w języku obcym (angielskim lub niemieckim) firmy TÜV SÜD informującym o odbyciu szkolenia monitorowanego.

Serdecznie zapraszamy!!